Meisje houdt een teddybeer tegen zich aangedrukt.

Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Sinds 1 januari werken professionals officieel met de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Deze meldcode helpt hen als zij vermoedens hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Met de verbeterde meldcode zijn zij vanaf nu verplicht om, aan de hand van afwegingskaders, vermoedens van acuut en/of structureel geweld te melden bij Veilig Thuis.

Om professionals te helpen hun vermoedens te toetsen, is in 2018 per beroepsgroep een afwegingskader gemaakt. Volgens Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, is de toevoeging van het afwegingskader een belangrijk onderdeel van de verbeterde meldcode.

Hulp bij het gesprek

Het afwegingskader is een tool voor professionals om het gesprek aan te gaan met volwassenen en kinderen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De tool helpt deze professionals bij het stellen van de juiste vragen, zodat er goed kan worden bepaald of er sprake is van een onveilige situatie thuis. Als dit inderdaad het geval is, moet de situatie bij Veilig Thuis worden gemeld.

Veilig Thuis kan ook meedenken en adviseren zonder dat de informatie over betrokkenen al wordt gedeeld.

Blonde jonge vrouw poseert voor de foto.

De verbeterde meldcode zal ervoor zorgen dat situaties van acuut en/of structureel geweld meer op de radar komen, aldus Debbie Maas. ‘Als er consequent gebruik wordt gemaakt van de meldcode komt de informatie sneller bij elkaar, waardoor we de beste interventies met elkaar kunnen afspreken.’ Door de hoeveelheid informatie die vrijkomt, kan een beroepskracht ook beter worden ondersteund tijdens de procedure.

De aanpak van Veilig Thuis

Zodra de professional zijn vermoedens meldt bij Veilig Thuis, start de veiligheidstaxatie. De veiligheidstaxatie heeft als doel na te gaan in hoeverre er op dat moment bedreigingen zijn op het gebied van de veiligheid of ontwikkeling van het kind. De beroepskracht en de medewerker van Veilig Thuis gaan vervolgens samen op zoek naar een passende vervolgstap. Vragen als ‘wat kan de beroepskracht doen?’ en ‘wat heeft hij daar bij nodig?’ worden dan beantwoord.

Als de situatie onduidelijk is, kan Veilig Thuis kiezen om een onderzoek uit te voeren. Een dergelijk onderzoek duurt maximaal tien weken. Veilig Thuis en de beroepskracht maken afspraken om te zorgen dat de veiligheid in het gezin gegarandeerd blijft tijdens het onderzoek. Zo werken zij samen aan de veiligheid van het gezin.

Het streven is om met elkaar het verschil te maken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aanpassing bij Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft haar eigen handelingsprotocol dit jaar aangepast. Dit resulteert in een snellere aanpak bij structurele onveiligheid. In dat geval wordt er geen onderzoek gestart, maar richt men zich op veiligheidsafspraken.

Alleen in noodgevallen waarbij de veiligheid direct in gevaar is, is bescherming nodig. Veilig Thuis werkt hiervoor nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen, de politie en het Openbaar Ministerie. Gelukkig kunnen, zegt Debbie Maas, in de meeste gevallen andere afspraken gemaakt worden om de gezinssituatie veilig te maken en te houden. De veiligheid van het gezin is altijd het uitgangspunt voor Veilig Thuis. De samenwerking met de wijkteams is hierin ook erg belangrijk.

Om de veilige situatie in een gezin langdurig te waarborgen, heeft Veilig Thuis een belangrijke verandering doorgevoerd: de evaluatieperiode is verlengd van 1 jaar naar 1,5 jaar. In deze evaluatieperiode vinden nu meerdere contactmomenten plaats met zowel de beroepskracht als het gezin.

Samenwerking met professionals

Debbie Maas vindt het belangrijk dat alle professionals de meldcode kennen en weten hoe het afwegingskader werkt. Daarnaast moeten de professionals in staat zijn om goed een gesprek met een gezin te voeren.

Als laatste is het belangrijk dat de hulp die noodzakelijk wordt geacht, snel beschikbaar is voor het gezin. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking nodig is tussen Veilig Thuis, de professional en het gezin. Samenwerking is daarmee een belangrijk agendapunt van Veilig Thuis.

We moeten met z’n allen een vuist maken tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Leren en verbeteren

In 2018 zijn er door heel het land bijeenkomsten georganiseerd om de samenwerkingen met lokale partijen, beroepsgroepen en gemeenten goed vorm te geven. De bijeenkomsten hadden als doel om elkaar te leren kennen, verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken.

Maas geeft aan dat men niet kan verwachten dat de wereld gelijk verandert per 1 januari. Zij gunt de professionals en Veilig Thuis tijd en ruimte in 2019, zodat er met elkaar gezocht kan worden naar een optimale samenwerking. “Laten we het vooral met elkaar doen en samen evalueren wat er beter kan.” 2019 staat vooral in het teken van leren en verbeteren, zodat de hulp goed aansluit bij de behoefte van de gezinnen.

Wil je meer weten over de verbeterde meldcode? Kijk op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode